Artikel 1 : Definities
1.
Onder Kangaderoo wordt in deze voorwaarden verstaan de partij aan wie een opdracht voor een overeenkomst is gegeven.
2. Onder Klant wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kangaderooo een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
3. Goederen en Diensten wordt in deze voorwaarden verstaan het product waarvoor een order wordt gegeven.
4.
Onder prestatie wordt in deze voorwaarden verstaan al het werk Kangaderoo conform de overeenkomst voor de opdrachtgever zal verrichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten die door Kangaderoo aan de Klant wordt aangeboden, tenzij door Kangaderoo uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.
2. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de voorwaarden van Kangaderoo prevaleren, tenzij Kangaderoo uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met deze van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen.
3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van plaatsen van een opdracht.

Artikel 3 : Offertes
1. Alle offertes van Kangaderoo zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Kangaderoo behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen. Alles conform de specificatie op de uitgebrachte offerte.
3. De uren voor projectmanagement, begeleiding grafische vormgeving en de technische realisatie zijn geschat op basis van kennis en ervaring. Kangaderoo zal uitsluitend de effectieve tijd in rekening brengen.
4. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeldt in de betreffende opgave.

Artikel 4 : Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door Kangaderoo of, indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat Kangaderoo met uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 5 werkdagen bezwaar maakt.
2. Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Eén en ander komt voor rekening en risico van de afnemer.
3. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs komt, behoudt Kangaderoo zich het recht voor om de Klant de door Kangaderoo reeds gemaakte kosten alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4. Meerwerk zal -voor zover mogelijk- zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Kangaderoo schriftelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na bovenbedoelde kennisgeving door Kangaderoo.
5. Door omstandigheden en derden, buiten de controle van Kangaderoo, kan Kangaderoo niet garanderen dat de dienst beschikbaar zal zijn of goed functioneren met smartphones en/of QR reader apps!

Artikel 5 : Levering
1. De opgaven van leveringstermijnen in offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
2. Levering heeft plaatsgevonden als de Goederen en Diensten zoals in de opdrachtsbevestiging zijn overeenkomen overhandigd zijn aan de Klant.
3
. Al een order electronisch wordt verstuurd, zal de tijd zoals die door de appartuur die de versturing uitvoerd wordt weergegeven als tijdstip van levering worden beschouwd.
4. De opdracht wordt als voltooid beschouwd:
- Na de mededeling van Kangaderoo dat de levering gereed is en opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.
- Na verloop van 7 werkdagen na de hiervoor genoemde mededeling, zonder dat opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd.

Artikel 6: Prijs
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Eventuele installatie-, inbedrijfstelling-, demonstratie- en montagekosten en andere in verband met een levering te maken kosten zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet in de prijs inbegrepen.
3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, rechten etc. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Kangaderoo gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 : Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2. Als er een gedeelte van de verschuldige betaling door de Klant wordt betwist, zal de Klant Kangaderoo hiervan schiftelijk op de hoogte stellen binnen 7 werkdagen na levering. Het gedeelte van de betaling dat niet wordt betwist zal worden betaald binnen de periode zoals deze in dit artikel wordt aangegeven.
3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente voor handelstransacties, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
4 Tenzij anders is overeengekomen, zal de factuur via electronische mail (email) worden verstuurd.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. Kangaderoo behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al haar vorderingen op opdrachtgever terzake van de door Kangaderoo ingevolge de desbetreffende of een andere overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken of de ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijdens opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting uit dien hoofde, tijdig zullen zijn voldaan.
2.
Kangaderoo behoud het recht om een kopie van de geleverde dienst, onder vermelding van naam en toenaam van de opdrachtgever, op zijn website te plaatsen voor reclame doeleinden.
3.
Ingeval de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de rechtsverhouding met Kangaderoo in het bijzonder betreffende de betaling, niet nakomt resp. niet volledig nakomt, is Kangaderoo gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Kangaderoo tot het vorderen van kosten, schade en interesten.